ARDIS Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że 15 kwietnia rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja na terenie Łodzi określona Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi wprowadzonym uchwałą Nr XXXII/1057/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r.

Dla naszych stałych Klientów usługę obowiązkowej deratyzacji przeprowadzamy gratis, wszystkich niezwiązanych z nami umową zachęcamy do powierzenia realizacji tego obowiązku naszym specjalistom.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w ustalonych regulaminem terminach spoczywa na właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz tutaj.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

+48 515 64 34 64